1. MỤC ĐÍCH:

·         Quy định chính sách giao nhận, lắp đặt với mong muốn tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng mua sắm tại ProFan Việt Nam.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

2.1 Đối tượng áp dụng:

·         Tất cả các khách hàng mua sản phẩm Quạt Trần, Quạt Điện, Quạt Hút các loại tại ProFan Việt Nam.

2.2 Khu vực áp dụng:

·         Giao nhận miễn phí các khu vực sau: Thành phố HCM và tỉnh Bình Dương. Chính sách vận chuyển miễn phí dưới 30km áp dụng cho đơn hàng lẻ từ 3.000.000đ trở lên.

3. NỘI DUNG:

3.1 Dịch vụ giao nhận sản phẩm:

3.2 Dịch vụ lắp đặt sản phẩm: